Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Studio Scheveningen

 

Definities

 

1.Studio Scheveningen: Studio Scheveningen, gevestigd te Scheveningen onder KvK nr. 27296334.

2.Klant: degene met wie Studio Scheveningen een overeenkomst is aangegeven.

3.Partijen: Studio Scheveningen en klant samen.

4.Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Scheveningen. 

2.Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

Prijzen

 

1.Alle prijzen die Studio Scheveningen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2.Alle prijzen op die Studio Scheveningen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Scheveningen ten allen tijde wijzigen.

3.Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Studio Scheveningen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

 

Monsters/modellen

 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

 

 

Betalingen en betalingstermijnen

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

 

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

1.Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studio Scheveningen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

2.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio Scheveningen.

3.De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studio Scheveningen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio Scheveningen op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio Scheveningen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio Scheveningen te betalen. 

 

Recht van reclame

 

1.Zodra de klant in verzuim is, is Studio Scheveningen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2.Studio Scheveningen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3.Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Studio Scheveningen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4.De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

 

Herroepingsrecht 

 

1.Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

-Het product niet is gebruikt

-Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

-Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

-De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

-Het product is geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

-Het product geen tijdschrift is of losse krant is

-Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft

-De consument niet heeft afgezien van zijn heroepingsrecht

 

2.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

-Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van bestelling 1

-Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

-Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

-Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen

3.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@studioscheveningen.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Studio Scheveningen, www.studioscheveningen.nl, kan worden gedownload.

4.De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Studio Scheveningen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsgerecht komt te vervallen.

5.De kosten voor retourneren komen alleen voor Studio Scheveningen indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6.Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Studio Scheveningen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Studio Scheveningen heeft geretourneerd. 

 

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet  de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

 

Retentierecht

 

1.Studio Scheveningen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Studio Scheveningen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten onvoldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Studio Scheveningen.

3.Studio Scheveningen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio Scheveningen te verrekenen met een vordering op Studio Scheveningen. 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

1.Studio Scheveningen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Studio Scheveningen op grond van wat voor met Studio Scheveningen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2.Tot die tijd kan Studio Scheveningen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4.Indien Studio Scheveningen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Studio Scheveningen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

 

Levering

 

1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.Levering vindt plaats bij Studio Scheveningen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3.Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4.Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Studio Scheveningen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5.Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Studio Scheveningen kan tegenwerpen. 

 

 

Levertijd

 

1.De door Studio Scheveningen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding , tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Studio Scheveningen. 

3.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio Scheveningen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

 

Verpakking en verzending

1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product is ontvangen te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorgen een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Scheveningen niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade. 

2.Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Scheveningen, bij gebreke waarvan Studio Scheveningen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

 

Bewaring

 

1.Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

2.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

 

Garantie

 

1.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassingen op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2.De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

3.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

 

Ruilen

1.Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

-Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

-Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes 

-Het product is nog niet gebruikt

 

2.Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Studio Scheveningen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Scheveningen geleverde producten en/of diensten.

 

 

Klachten

 

1.De klant die een door Studio Scheveningen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio Scheveningen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.Consumenten dienen Studio Scheveningen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Scheveningen in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio Scheveningen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 

Ingebrekestelling

 

1.De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Scheveningen.

2.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio Scheveningen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Studio Scheveningen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio Scheveningen verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Studio Scheveningen

 

1.Studio Scheveningen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.Indien Studio Scheveningen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3.Studio Scheveningen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4.Indien Studio Scheveningen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio Scheveningen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Rechtop ontbinding

 

1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio Scheveningen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.Is de nakoming van de verplichtingen door Studio Scheveningen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio Scheveningen in verzuim is. 

3.Studio Scheveningen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio Scheveningen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

Overmacht

 

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio Scheveningen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio Scheveningen kan worden toegerekend in een van de wil van Studio Scheveningen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Scheveningen kan worden verlangd. 

2.Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook –docht niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Studio Scheveningen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio Scheveningen er weer aan kan voldoen. 

4.Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.Studio Scheveningen is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

1.Studio Scheveningen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio Scheveningen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten 

 

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studio Scheveningen. 

2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1.Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.Een bepaling die niet of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studio Scheveningen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1.op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Scheveningen is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

 

Opgesteld op 01 augustus 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN Studio Scheveningen

Definities

1. Studio Scheveningen: Studio Scheveningen, gevestigd te Scheveningen onder KvK nr. 27296334.
2. Klant: degene met wie Studio Scheveningen een overeenkomst is aangegeven.
3. Partijen: Studio Scheveningen en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Scheveningen.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

1. Alle prijzen die Studio Scheveningen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Studio Scheveningen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio Scheveningen ten allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Studio Scheveningen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Betalingen en betalingstermijnen
Producten worden direct afgerekend in de winkel.Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studio Scheveningen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio Scheveningen.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studio Scheveningen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Studio Scheveningen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio Scheveningen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Studio Scheveningen te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Studio Scheveningen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Studio Scheveningen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Studio Scheveningen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- Het product niet is gebruikt
- Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
- De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
- Het product is geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
- Het product geen tijdschrift is of losse krant is
- Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft
- De consument niet heeft afgezien van zijn heroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van bestelling 1
- Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
- Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@studioscheveningen.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Studio Scheveningen, www.studioscheveningen.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Studio Scheveningen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsgerecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor Studio Scheveningen indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Studio Scheveningen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Studio Scheveningen heeft geretourneerd.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht

1. Studio Scheveningen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Studio Scheveningen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten onvoldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Studio Scheveningen.
3. Studio Scheveningen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio Scheveningen te verrekenen met een vordering op Studio Scheveningen.


Eigendomsvoorbehoud
1. Studio Scheveningen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Studio Scheveningen op grond van wat voor met Studio Scheveningen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Studio Scheveningen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Studio Scheveningen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Studio Scheveningen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Studio Scheveningen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Studio Scheveningen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Studio Scheveningen kan tegenwerpen.


Levertijd

1. De door Studio Scheveningen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding , tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Studio Scheveningen.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio Scheveningen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product is ontvangen te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorgen een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Scheveningen niet aansprakelijk kan worden gehouden van eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Scheveningen, bij gebreke waarvan Studio Scheveningen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassingen op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
- Het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Studio Scheveningen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Scheveningen geleverde producten en/of diensten.


Klachten

1. De klant die een door Studio Scheveningen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio Scheveningen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Studio Scheveningen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Scheveningen in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio Scheveningen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Scheveningen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio Scheveningen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Studio Scheveningen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio Scheveningen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Studio Scheveningen

1. Studio Scheveningen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Studio Scheveningen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Studio Scheveningen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Studio Scheveningen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio Scheveningen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Rechtop ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio Scheveningen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Studio Scheveningen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio Scheveningen in verzuim is.
3. Studio Scheveningen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio Scheveningen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio Scheveningen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio Scheveningen kan worden toegerekend in een van de wil van Studio Scheveningen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Scheveningen kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook –docht niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Studio Scheveningen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio Scheveningen er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Studio Scheveningen is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.Wijziging algemene voorwaarden

1. Studio Scheveningen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio Scheveningen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studio Scheveningen.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die niet of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studio Scheveningen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Scheveningen is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 augustus 2019(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 Studio Scheveningen | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.